Villa & villahemförsäkring

Anpassad efter dina behov. Rätt skydd för dig och din familj.

 

Ring upp mig och berätta mer

Villahemförsäkring

Villahemförsäkring anpassad efter dina behov

En Villahemförsäkring skyddar dig, din familj, dina saker och din fastighet och är en viktig trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Vår villahemförsäkring har ett bra grundskydd som omfattar det nödvändigaste skydd som vi tycker alla ska ha, oavsett om du bor i radhus eller villa. För att försäkringen ska passa just dig och din familjs behov så kompletterar du din försäkring med tilläggsförsäkringar, med hjälp av våra rådgivare. Om du bara vill teckna skydd för villan eller radhuset, så går det självklart också bra.

Ring upp mig för rådgivning

GRUNDSKYDD OCH VALBARA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Grundskydd Valbara tilläggsförsäkringar
Egendomsskydd/lösöre
Hemplus
Byggnad och tomtmark
Resplus
Reseskydd
Husplus
Rättsskydd
Självriskeliminering
Ansvarsskydd
Kris
Överfallsskydd
Avbeställningsskydd
Hussvamp
Utökad sanering
Småbåt
Fritidsolycka

GRUNDSKYDD

Egendomsskydd/lösöre

Du får ersättning om din egendom skadas eller förloras, exempelvis vid inbrott, brand, vattenskador eller om kyl eller frys skulle gå sönder. I förköpsinformationen och i villkoret hittar du utförligare information om vilka skador försäkringen ersätter. Högsta ersättningsbelopp är det lösöresbelopp du valt, som lägst 1 000 000 kr.

Byggnad och tomtmark

För skador på byggnaden gäller försäkringen med fullvärde, vilket innebär att du kan få ersättning med vad det kostar att återställa byggnaden. Dock görs avdrag med hänsyn till ålder och skick för vissa delar av fastigheten.

Reseskydd

Reseskyddet gäller när du avser att övernatta utanför bostadsorten. Skyddet gäller i Norden samt under de första 45 dagarna på resa utanför Norden. Du får bland annat ersättning för kostnader för sjukvård, medicin och resor om du drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom, samt för hemresa till Sverige om något allvarligt hänt hemma.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist i egenskap av privatperson som kan prövas i allmän domstol ersätter försäkringen i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader. Om du förlorar tvisten betalas även motpartens kostnader.

Ansvarsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi förhandlar även för din räkning och ersätter eventuella rättegångs- och skadeståndskostnader upp till 5 000 000 kr per försäkringsår och skada.

Överfallsskydd

Överfallsskyddet i hemförsäkringen ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp.

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Hemplus

Du kan få ersättning för skador på lösöre som uppkommer genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte ersätts i grundskyddet. Ibland kallas denna försäkring för ”drulleförsäkring”. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.

Resplus

Resplus utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Husplus

Försäkringen ersätter skada på hus och tomt som orsakas av plötslig och oförutsedd händelse och begränsar åldersavdraget till max 10 000 kr. Vid totalskada, till exempel om huset brinner ner, gäller försäkringen utan åldersavdrag. Dessutom ersätts skada på både yt- och tätskikt i våtrum vid vattenskada. Högsta ersättningsbelopp är 150 000 kr. Om du drabbas av totalskada tillämpas inte denna begränsning på din ersättning för åldersavdrag.

Avbeställningsskydd

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan självrisk.

Självriskeliminering

Försäkringen ersätter din självrisk för momenten snötryck, översvämning, läckage, skada genom frysning och naturskada upp till 100 000 kr. Skadekostnaden måste överstiga den lägsta självrisken för momentet. Gäller utan självrisk för alla skademoment utom läckage, där självrisken är densamma som grundsjälvrisken.

Utökad sanering

Försäkringen gäller för sanering av råttor och möss samt för sanering av insekter även utvändigt, t.ex av getingbon.

Hussvamp

Försäkringen täcker kostnaden för sanering av äkta hussvamp. Högsta ersättningsbelopp är 4 000 000 kr.

Fritidsolycksfall

Om du drabbas av en olycka på din fritid ersätter försäkringen merkostnader och kostnader för sjukhusvistelser längre än 48h. Om du drabbas av invaliditet så lämnas ersättning för detta. Försäkringen gäller utan självrisk.

Kris

Försäkringen ingår i Stor Hemförsäkring och kan även tecknas som en tilläggsförsäkring till Hemförsäkring. Försäkringen ersätter skäliga kostnader för nödvändig behandling av psykisk ohälsa till följd av att du drabbas av en ersättningsbar skada i din boendeförsäkring. Ersättning lämnas för högst tio (10) behandlingstillfällen per person. Försäkringen gäller utan självrisk.

Småbåt

Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

SKADEANMÄLAN

Anmälan om skada på hem eller villa

Ladda ner (PDF)

VILLKOR & FÖRKÖPSINFO

Produktvillkor Sensor Villahemförsäkring

(Gäller försäkringar med startdatum eller förnyelsedatum 2021-05-01 eller senare)
LADDA NER (PDF)

Produktvillkor Sensor Villahemförsäkring

(Gäller försäkringar med startdatum eller förnyelsedatum innan 2021-05-01)
LADDA NER (PDF)

Förköpsinformation Sensor Villahemförsäkring

LADDA NER (PDF)

Produktfaktablad Sensor Villahemförsäkring

LADDA NER (PDF)

Förköpsinformation Sensor Försäkring

LADDA NER (PDF)

RING UPP MIG OCH BERÄTTA MER

Lämna namn, telefon och din epostadress nedan, så ringer vi upp dig så snart som möjligt.