Varukorg: kr

Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss på Sensor Försäkring Norden AB (Sensor Försäkring) vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om.

I den här texten kan du läsa om hur Sensor Försäkring behandlar personuppgifter och vilka dina rättigheter är enligt gällande dataskyddslagstiftning. För information om vårt bruk av cookies, se vår cookiepolicy.

Personuppgiftsansvarig

Sensor Försäkring är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Vi har översikt över de processer, affärsområden och system där vi behandlar personuppgifter och genomför interna kontroller och riskbedömningar för att säkerställa att vi följer regelverket.  

Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig
Sensor Försäkring Norden AB
Timmermansgatan 16B
97231 Luleå

Dataskyddsombud (DSO/DPO):

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill infria dina rättigheter enligt denna policy ber vi dig att vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud Sofia Persson via e-post: DPO@sensorgroup.se

Vad är egentligen en personuppgift?

Personuppgifter är information som kan knytas till en levande person. Det kan till exempel röra sig om namn, adress, personnummer, e-postadress och registreringsnummer på fordon.

Vilka personuppgifter behandlar Sensor Försäkring?

Vilka personuppgifter vi samlar in beror av vilken relation vi har till dig. Nedan finner du exempel på information vi kan komma att behandla.

 • Identifieringsuppgifter, såsom namn, kundnummer, personnummer eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter, såsom kontouppgifter, uppgift om betalare och fakturaadress
 • Identifieringsuppgifter, såsom namn, kundnummer, personnummer eller samordningsnummer.
 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.
 • Försäkringsuppgifter och ekonomisk information såsom uppgifter om försäkrade personer eller försäkrade föremål, inkomstuppgifter, hushållsuppgifter, skadeuppgifter, uppgifter om medförsäkrade, förmånstagare eller skadedrabbade.
 • Betalningsuppgifter, såsom premier, kontouppgifter, uppgift om betalare, aviseringar eller påminnelser.
 • Uppgifter som krävs enligt lag, såsom skattehemvist, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt eller terrorism.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter), såsom uppgifter om hälsa eller tillhörighet till försäkrad grupp som exempelvis kan vara en fackförening eller en hälsoorganisation i de fall behandlingen är nödvändig i försäkringsverksamheten.
 • Uppgifter om brott, såsom vid anmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier eller vid krav mot skadevållare.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter av olika anledningar beroende på vilka personuppgifter det gäller och vilken relation du har till oss. Förenklat kan ändamålen med behandlingen beskrivas som följer.

Exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer/samordningsnummer och kundnummer. Dessa personuppgifter används för att vi ska kunna kontakta både befintliga och potentiella framtida kunder. I vissa fall behandlas uppgifterna i syfte att identifiera dig som kund via t.ex. bank-ID. Dessutom kan uppgift om din adress och ditt födelsedatum användas för att beräkna försäkringspremier och för att bestämma omfattningen av dina försäkringar.

Exempelvis uppgifter om försäkrade personer eller försäkrade föremål, inkomstuppgifter, hushållsuppgifter, skadeuppgifter, uppgifter om medförsäkrade, förmånstagare eller skadedrabbade. Uppgifter om dina försäkringar samt försäkringsskador använder vi för att ge dig råd rörande ditt försäkringsskydd, men också för att administrera försäkringarna och i övrigt uppfylla avtalet med dig som kund. I vissa fall behandlar vi uppgifter om försäkringsavtal och försäkringsskador för personer som inte är våra kunder. Detta gör vi för att kunna utföra vår skaderegleringsverksamhet.

Exempelvis betalningsuppgifter och inkomstuppgifter. Dessa uppgifter behandlar vi för att hantera betalningar mellan dig och oss. Inkomstuppgifter används för att ge rådgivning i fråga om försäkringsskydd samt för att beräkna omfattningen på din försäkring.

Exempelvis uppgift om skattehemvist, kopplingar till andra länder, eventuell politisk utsatthet. Som verksamhetsutövare är vi skyldiga enligt lag att inhämta och värdera vissa uppgifter för bl.a. grundläggande kundkännedom. Detta för att minska riskerna för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Exempelvis uppgifter om hälsa och tidigare brottslighet. När du som kund vill teckna eller ändra omfattningen av en personförsäkring och när vi handlägger försäkringsfall behandlar vi uppgifter om bl.a. hälsotillstånd. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot försäkringstagaren/den försäkrade samt följa vårt avtal med försäkringsgivaren. I vissa fall behandlar vi uppgifter om t.ex. tidigare försäkringsbedrägeri för att kunna utreda och ta ställning till skadeanspråk.

Insamling av personuppgifter

Uppgifter hämtas in direkt från dig, men i vissa fall också från externa källor, t.ex. från

 • Våra samarbetspartners.
 • Allmänna register, t.ex. folkbokföringsregistret
 • Externa aktörer, t.ex. Dun & Bradstreet

Uppgifter hämtas in direkt från dig, men också från externa källor, t.ex. från

 • Telefonsamtal, då vi spelar in samtal med dig som kund i utbildningssyfte samt för att uppfylla våra dokumentationskrav.
 • Organisationer eller arbetsgivare som tecknat försäkring hos Sensor Försäkring som du omfattas av.
 • Ombud och försäkringsmäklare som hanterar dina försäkringsärenden.
 • Eventuella andra försäkringsgivare som hanterar samma skada som Sensor Försäkring.
 • Våra samarbetspartners.
 • Allmänna register, t.ex. folkbokföringsregistret, vägtrafikregistret och kreditupplysningsregistret.
 • Externa aktörer, t.ex. Dun & Bradstreet

Vi kan samla in personuppgifter om dig även om du inte har ingått avtal med Sensor Försäkring. Det kan till exempel vara fallet om du varit i kontakt med oss, om du är vittne eller part i ett försäkringsärende eller om du kan ha rätt till ersättning i samband med ett försäkringsfall.

Laglig grund för behandlingen

Sensor Försäkring har laglig grund för all personuppgiftsbehandling, men vilken grund som används beror av ändamålet med behandlingen. I detta avsnitt kan du läsa om vilka lagliga grunder vi använder för att behandla personuppgifter.

Fullgörande av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden i avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås. Det kan till exempel vara att samla in och registrera de uppgifter som behövs för avtalet samt för att hantera inbetalningar.

Berättigat intresse

Vi behandlar personuppgifter för att det är nödvändigt för att tillgodose Sensor Försäkrings eller annan parts berättigade intresse. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att det berättigade intresset väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Det kan röra sig om behandlingar i försäljningssyfte eller för direktmarknadsföring.

Samtycke

I vissa fall begär vi din tillåtelse för att få behandla personuppgifter. När du t.ex. vill teckna en personförsäkring som medför att vi behandlar uppgifter om din hälsa begär vi alltid ditt samtycke i förväg, eftersom uppgifter om hälsa räknas som känsliga. Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse kan dock påverka rätten till försäkring eller ersättning. Behandlingen av dina personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Vi kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om vi inte har några andra lagliga grunder för att fortsätta lagringen.

Fullgörande av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden i avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås. Det kan till exempel vara att samla in och registrera de uppgifter som behövs för avtalet, hantera inbetalningar, reglera skador eller beräkna premier. Vi får även in personuppgifter för personer som vi saknar ett avtalsförhållande med, exempelvis förmånstagare.

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar och regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten. Det kan till exempel röra krav på rapportering till myndigheter, bland andra Finansinspektionen och Skatteverket, samt krav på att föra register över klagomål och hantering av incidenter. I samband med distributionen av personförsäkringar kan vi också behöva behandla personuppgifter med stöd av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Berättigat intresse

Vi behandlar personuppgifter för att det är nödvändigt för att tillgodose Sensor Försäkrings eller annan parts berättigade intresse. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att det berättigade intresset väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Det kan röra sig om behandlingar i försäljningssyfte eller för direktmarknadsföring.

Informationssäkerhet och lagring

Vi använder professionella system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla dina personuppgifter. Känsliga uppgifter hanteras enligt särskilda rutiner. Endast ett urval av personer hanterar och har tillgång till känsliga uppgifter i våra system. Fysiska dokument med känsliga personuppgifter förvaras vidare inlåsta på säker plats när de inte behandlas av en skadereglerare. Om någon annan behandlar personuppgifter för Sensor Försäkrings räkning ansvarar vi för att behandlingen utförs i enlighet med kraven i GDPR.  

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation eller en personskada registrerad hos oss, lagras personuppgifter om dig. På grund av eventuella framtida skadestånds- eller ersättningsanspråk som kan riktas mot oss som bolag, samt på grund av bestämmelser i bland annat bokföringslagen och penningtvättslagstiftningen, måste vi lagra personuppgifter även efter att avtalsförhållandet upphört. Lagringen sker då fram till att preskriptionsfristen respektive den tidsperiod som stadgas i tillämplig lagstiftning löpt ut. Därefter raderas personuppgifterna.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

Personuppgifter kan komma att delas, med beaktande av reglerna om sekretess, med andra parter om det finns ett lagligt stöd för det.

I ID-skyddsportalen registrerar du de e-postadresser, telefonnummer och kortuppgifter du vill skydda. Ansvarig för portalen och skyddet av de personuppgifter som behandlas där är Defentry AB, org.nr. 559016-3217, box 16406, 103 27 Stockholm.

I fråga om försäkringsförmedlingen delas personuppgifter, med beaktande av principen om uppgiftsminimering, med följande parter:

 • Våra försäkringsgivare. Information om och kontaktuppgifter till ansvarig försäkringsgivare hittar du i försäkringsvillkoren.
 • Samarbetspartners och tjänsteleverantörer, till exempel när det är nödvändigt för att besiktiga eller åtgärda en skada.
 • Andra försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen när dessa på grund av försäkring eller lag också har ansvar,
 • Försäkringsförmedlare, ombud och andra som har fullmakt
 • Domstolar, försäkringsnämnder och myndigheter, i händelse av tvist eller när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen enligt lag.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vår behandling sker i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall kan vi komma att använda oss av leverantörer eller underleverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES till så kallade ”tredje land”, exempelvis Storbritannien eller USA. I dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i Dataskyddsförordningen, exempelvis genom att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC), kompletterande med kryptering och uppgiftsminimering.

Automatiserade beslut

I vissa fall fattar vi beslut utan någon mänsklig inblandning, så kallat automatiserat beslutsfattande. Bland annat gäller det när du använder vår webbtjänst för att teckna försäkring och vi automatiskt, baserat på de uppgifter du lämnar, räknar ut ditt pris. Det är viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter för att din försäkring ska få rätt omfattning och för att du i samband med försäkringsfall ska kunna få korrekt ersättning. Om du inte vill använda vår webbtjänst, om du har frågor rörande prissättningen eller om du vill att en person ser över algoritmens beslut, kan du alltid kontakta Sensor Försäkrings kundservice för att få prata med en rådgivare och köpa din försäkring av honom eller henne istället. 

Vi använder oss av automatiserat beslutsfattande endast om det är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig som kund eller om du har lämnat ett uttryckligt samtycke.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att få insyn över de uppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få veta vilket syfte vi har med att behandla uppgifterna sant vilken behandlingsgrund vi använder oss av, vilka uppgifter om dig som vi behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna vidareförmedlats till, under vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Om du anser att Sensor Försäkring har registrerat uppgifter om dig som är oriktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära rättelse eller komplettering av de aktuella personuppgifterna.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen, om du drar tillbaka ditt samtycke och samtycke har använts som grund för behandling, om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen eller om uppgifterna har behandlats olagligt.

Du har rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling, t.ex. när vår behandling grundas på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföring.

Om du bestrider att de personuppgifter vi behandlar om dig är korrekta och vi behöver ges möjlighet att kontrollera detta, kan du begära att vår behandling av personuppgifterna begränsas. Även när du invänt mot vår behandling av personuppgifterna har du rätt att begära att behandlingen begränsas under tiden vi tar ställning till om våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina skäl till att personuppgifterna inte ska behandlas.

Du har under vissa förutsättningar rätt att motta de personuppgifter vi har lagrat om dig på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför uppgifter som vi har mottagit från dig till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt och vår behandling av personuppgifterna är baserad på samtycke eller avtal.

Var klagar jag på behandlingen?

Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att kontrollera att dataskyddsregelverket följs. Om du upplever något du anser är ett brott mot regelverket, kan du skicka in en skriftlig förfrågan till Integritetsskyddsmyndigheten. Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Sensor Försäkring använder cookies. För information om detta och hur vi hanterar dina personuppgifter, läs mer om cookies och i vår integritetspolicy.