Hemförsäkring

Rätt skydd för dig och din familj. Trygghet när olyckan är framme.

 

Ring upp mig och berätta mer

Hemförsäkring

Hemförsäkring anpassad efter dina behov

En hemförsäkring skyddar dig, din familj, dina saker och ditt hem och är en viktig trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Vår hemförsäkring har ett bra grundskydd som omfattar det nödvändigaste skydd som vi tycker alla ska ha, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. För att försäkringen ska passa just dig och din familjs behov så kompletterar du din försäkring med tilläggsförsäkringar, med hjälp av våra rådgivare.

Ring upp mig för rådgivning

GRUNDSKYDD OCH VALBARA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Grundskydd Valbara tilläggsförsäkringar
Egendomsskydd/lösöre
Hemplus
Reseskydd
Resplus
Rättsskydd
Kris
Ansvarsskydd
Avbeställningsskydd
Överfallsskydd
Bostadsrätt
Bostadsrätt Plus
Småbåt
Fritidsolycksfall

Grundskydd

Egendomsskydd/lösöre

Du får ersättning om din egendom skadas eller förloras, exempelvis vid inbrott, brand, vattenskador eller om kyl eller frys skulle gå sönder. I förköpsinformationen och i villkoret hittar du utförligare information om vilka skador försäkringen ersätter. Högsta ersättningsbelopp är det lösöresbelopp du valt, som lägst 1 000 000 kr.

Reseskydd

Reseskyddet gäller när du avser att övernatta utanför bostadsorten. Skyddet gäller i Norden samt under de första 45 dagarna på resa utanför Norden. Du får bland annat ersättning för kostnader för sjukvård, medicin och resor om du drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom, samt för hemresa till Sverige om något allvarligt hänt hemma.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist i egenskap av privatperson som kan prövas i allmän domstol ersätter försäkringen i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader. Om du förlorar tvisten betalas även motpartens kostnader.

Ansvarsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi förhandlar även för din räkning och ersätter eventuella rättegångs- och skadeståndskostnader upp till 5 000 000 kr per försäkringsår och skada.

Överfallsskydd

Överfallsskyddet i hemförsäkringen ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp.

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Hemplus

Du kan få ersättning för skador på lösöre som uppkommer genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte ersätts i grundskyddet. Ibland kallas denna försäkring för ”drulleförsäkring”. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.

Bostadsrätt

Denna tilläggsförsäkring ska du teckna om du bor i bostadsrätt. Den omfattar skador på din bostadsrätt som du är ersättningsskyldig för enligt föreningens stadgar. Ersättning lämnas för den del av skadan som inte ersätts genom fastighetsägarens försäkring. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Bostadsrätt plus

Utöver skyddet i bostadsrättstillägget, ersätter allrisk bostadsrätt även plötslig och oförutsedd skada på bostadsrätten och ger ersättning för yt- och tätskikt vid vattenskada, något som normalt inte ersätts hos andra försäkringsbolag. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr

Resplus

Resplus utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Avbeställningsskydd

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan självrisk.

Fritidsolycksfall

Om du drabbas av en olycka på din fritid ersätter försäkringen merkostnader och kostnader för sjukhusvistelser längre än 48h. Om du drabbas av invaliditet så lämnas ersättning för detta. Försäkringen gäller utan självrisk.

Kris

Försäkringen ersätter skäliga kostnader för nödvändig behandling av psykisk ohälsa till följd av att du drabbas av en ersättningsbar skada i din boendeförsäkring. Ersättning lämnas för högst tio (10) behandlingstillfällen per person. Försäkringen gäller utan självrisk.

Småbåt

Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

SKADEANMÄLAN

Anmälan om skada på hem eller villa

Ladda ner (PDF)

VILLKOR & FÖRKÖPSINFO

Produktvillkor Sensor Hemförsäkring

(Gäller försäkringar med startdatum eller förnyelsedatum 2021-05-01 eller senare)
Ladda ner (PDF)

Produktvillkor Sensor Hemförsäkring

(Gäller försäkringar med startdatum eller förnyelsedatum innan 2021-05-01)
Ladda ner (PDF)

Förköpsinformation Sensor Hemförsäkring

Ladda ner (PDF)

Produktfaktablad Sensor Hemförsäkring

Ladda ner (PDF)

Förköpsinformation Sensor Försäkring

Ladda ner (PDF)

RING UPP MIG OCH BERÄTTA MER

Lämna namn, telefon och din epostadress nedan, så ringer vi upp dig så snart som möjligt.