Personuppgiftspolicy

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss på Sensor Försäkring Norden AB (Sensor Försäkring) vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om.

I den här texten kan du läsa om hur Sensor Försäkring behandlar personuppgifter och vilka dina rättigheter är enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För information om vårt bruk av cookies, se vår cookiepolicy.

 

Personuppgiftsansvarig

Sensor Försäkring är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Vi har översikt över de processer, affärsområden och system där vi behandlar personuppgifter och genomför interna kontroller och riskbedömningar för att säkerställa att vi följer regelverket.

Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig
Sensor Försäkring Norden AB
Timmermansgatan 16B
97231 Luleå

 

Dataskyddsombud (DSO/DPO):

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill infria dina rättigheter enligt denna policy ber vi dig att vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud Sofia Persson via e-post: DPO@sensorgroup.se

 

Vad är egentligen en personuppgift?

Personuppgifter är information som kan knytas till en levande person. Det kan till exempel röra sig om namn, adress, personnummer, e-postadress och registreringsnummer på fordon.

 

Vilka personuppgifter behandlar Sensor Försäkring?

Vilka personuppgifter vi samlar in beror av vilken relation vi har till dig. Nedan finner du exempel på information vi kan komma att behandla.

 • Identifieringsuppgifter, såsom namn, kundnummer, personnummer eller samordningsnummer.
 • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.
 • Försäkringsuppgifter och ekonomisk information såsom uppgifter om försäkrade personer eller försäkrade föremål, inkomstuppgifter, hushållsuppgifter, skadeuppgifter, uppgifter om medförsäkrade, förmånstagare eller skadedrabbade.
 • Betalningsuppgifter, såsom premier, kontouppgifter, uppgift om betalare, aviseringar eller påminnelser.
 • Uppgifter som krävs enligt lag, såsom skattehemvist, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt eller terrorism.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter), såsom uppgifter om hälsa eller tillhörighet till försäkrad grupp som exempelvis kan vara en fackförening eller en hälsoorganisation i de fall behandlingen är nödvändig i försäkringsverksamheten.
 • Uppgifter om brott, såsom vid anmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier eller vid krav mot skadevållare.

 

Insamling av personuppgifter

Uppgifter hämtas in direkt från dig, men också från externa källor, t.ex. från

 • Telefonsamtal, då vi spelar in samtal med dig som kund i utbildningssyfte samt för att uppfylla våra dokumentationskrav.
 • Organisationer eller arbetsgivare som tecknat försäkring hos Sensor Försäkring som du omfattas av.
 • Ombud och försäkringsmäklare som hanterar dina försäkringsärenden.
 • Eventuella andra försäkringsgivare som hanterar samma skada som Sensor Försäkring.
 • Våra samarbetspartners.
 • Allmänna register, t.ex. folkbokföringsregistret, vägtrafikregistret och kreditupplysningsregistret.
 • Externa aktörer, t.ex. Bisnode.

Vi kan samla in personuppgifter om dig även om du inte har ingått avtal med Sensor Försäkring. Det kan till exempel vara fallet om du varit i kontakt med oss, om du är vittne eller part i ett försäkringsärende eller om du kan ha rätt till ersättning i samband med ett försäkringsfall.

 

Laglig grund för behandlingen

Sensor Försäkring har laglig grund för all personuppgiftsbehandling, men vilken grund som används beror av ändamålet med behandlingen. I detta avsnitt kan du läsa om vilka lagliga grunder vi använder för att behandla personuppgifter.

 

Samtycke

I vissa fall begär vi din tillåtelse för att få behandla personuppgifter. När du t.ex. vill teckna en personförsäkring som medför att vi behandlar uppgifter om din hälsa begär vi alltid ditt samtycke i förväg, eftersom uppgifter om hälsa räknas som känsliga. Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse kan dock påverka rätten till försäkring eller ersättning. Behandlingen av dina personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Vi kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om vi inte har några andra lagliga grunder för att fortsätta lagringen.

 

Fullgörande av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden i avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås. Det kan till exempel vara att samla in och registrera de uppgifter som behövs för avtalet, hantera inbetalningar av försäkringspremier, reglera skador eller beräkna premier. Vi får även in personuppgifter för personer som vi saknar ett avtalsförhållande med, exempelvis förmånstagare.

 

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar och regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten. Det kan till exempel röra krav på rapportering till myndigheter, bland andra Finansinspektionen och Skatteverket, samt krav på att föra register över klagomål och hantering av incidenter.

 

Berättigat intresse

Vi behandlar personuppgifter för att det är nödvändigt för att tillgodose Sensor Försäkrings eller annan parts berättigade intresse. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att det berättigade intresset väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Det kan röra sig om behandlingar i försäljningssyfte eller för direktmarknadsföring.

 

Informationssäkerhet och lagring

Vi använder professionella system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla dina personuppgifter. Känsliga uppgifter hanteras enligt särskilda rutiner. Endast ett urval av personer hanterar och har tillgång till känsliga uppgifter i våra system. Fysiska dokument med känsliga personuppgifter förvaras vidare inlåsta på säker plats när de inte behandlas av en skadereglerare. Om någon annan behandlar personuppgifter för Sensor Försäkrings räkning ansvarar vi för att behandlingen utförs i enlighet med kraven i GDPR.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation eller en personskada registrerad hos oss, lagras personuppgifter om dig. På grund av eventuella framtida skadestånds- eller ersättningsanspråk som kan riktas mot oss som bolag, samt på grund av bestämmelser i bland annat penningtvättslagstiftningen, måste vi lagra personuppgifter även efter att avtalsförhållandet upphört. Lagringen sker då fram till att preskriptionsfristen respektive den tidsperiod som stadgas i tillämplig lagstiftning löpt ut. Därefter raderas personuppgifterna.

 

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

Personuppgifter kan komma att delas, med beaktande av reglerna om sekretess, med andra parter om det finns ett lagligt stöd för det. Det kan gälla följande parter:

 • Våra försäkringsgivare.
 • Samarbetspartners och tjänsteleverantörer, till exempel när det är nödvändigt för att besiktiga eller åtgärda en skada.
 • Andra försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen när dessa på grund av försäkring eller lag också har ansvar,
 • Försäkringsförmedlare, ombud och andra som har fullmakt
 • Domstolar, försäkringsnämnder och myndigheter, i händelse av tvist eller när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen enligt lag.

 

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi lagrar och behandlar i huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina personuppgifter kan behöva överföras till andra länder, såväl inom som utom EU/EES, om du till exempel under resa utomlands begär ersättning under reseskyddet i din hemförsäkring. Om uppgifter överförs säkerställer vi att det sker med lämpliga skyddsåtgärder för att säkra att dina rättigheter och friheter tillvaratas.

 

Din rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Rätt att kräva insyn

Du har rätt att få insyn över de uppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få veta vilket syfte vi har med att behandla uppgifterna sant vilken behandlingsgrund vi använder oss av, vilka uppgifter om dig som vi behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna vidareförmedlats till, under vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

 

Rätt att kräva rättning och radering

Om du tror att Sensor Försäkring har registrerat uppgifter om dig som är oriktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Du kan kräva att vi tar bort personuppgifter om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om du drar tillbaka ditt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att det är något vi inte gör rätt i förhållande till dina personuppgifter.

 

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att motta de personuppgifter vi har lagrat om dig på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför uppgifter som vi har mottagit från dig till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och behandlingen av personuppgifterna är baserat på samtycke eller avtal.

 

Var klagar jag på behandlingen?

Integritetsskyddsmyndighetens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om du upplever något du anser är ett brott mot regelverket, kan du skicka in en skriftlig förfrågan till Integritetsskyddsmyndigheten. Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookiepolicy

Generell information om cookies

En cookie (även kallad webbkaka) är en liten fil som lagras på din dator/enhet. En cookie lagrar bland annat information om vilka sidor man besöker på internet, och

vad som är föredraget språk vid användandet av internet. Med cookies kan man registrera hur internetbrukare navigerar runt på hemsidor, så att man löpande kan förbättra brukargränssnittet och hemsidan för besökare.

Från menyn i din webbläsare kan du själv kontrollera vilka typer av cookies som blir lagrade på din PC.

Var uppmärksam på att om du raderar cookies kommer de att upprättas igen nästa gång du är inne på vår eller andras hemsidor, så länge du inte har ändrat inställningarna till att inte tillåta detta.

 

Vilka cookies använder Sensor Försäkring?

Din personliga integritet är viktig för oss, och vi har ett stort fokus på att säkerställa att eventuella personuppgifter som lagras om dig inte missbrukas. På grund av detta använder vi oss enbart av cookies som inte lagrar uppgifter längre än absolut nödvändigt. Informationen som samlas in vid användande av cookies kommer inte att levereras vidare till obehöriga personer. Det är bara de som har ett explicit behandlingsändamål som kommer att ha tillgång till informationen.

Våra cookies kan inte sprida skadlig programvara, eller på annat sätt skada din PC.

Google Analytics är ett webanalysverktyg som samlar in data om hur hemsidor används. Informationen som lagras kan vara exempelvis vilka hemsidor man har besökt, varaktigheten på besöket, samt vilket land besökaren befinner sig i.

En IP-adress är definierad som en personuppgift då den kan spåras tillbaka till en bestämd maskinvara, och därmed också (i de flesta fall) till en enskild individ. Informationen (inkluderad IP-adress) som cookies från Google Analytics samlar in från vår hemsida är aggregerad, och kan inte kopplas till en enskild individ. IP-adressen som Google Analytics samlar in ses därför inte som en personuppgift.

 

Har du frågor angående vårt bruk av cookies, ta gärna kontakt med oss via e-post eller post:

E-post:

DPO@sensorgroup.se

Post:

Sensor Försäkring Norden AB
Timmermansgatan 16B
97231 Luleå