familj.jpg

Välj försäkringspaket och teckna redan idag!

Sensor Försäkring erbjuder personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen är utformade efter om du är singel, om du lever med en partner utan barn, eller är en del av en familj med barn.

I Sverige har vi ett visst skydd genom socialförsäkringen, men ersättningen därifrån räcker oftast inte för att ge bibehållen levnadsstandard om du eller någon annan familjemedlem skulle drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller i värsta fall avlida.

 

Kontakta oss för att teckna din försäkring!

Lämna namn, telefon och din e-postadress nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Namn *
Namn
 

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen hjälper dig om du skulle drabbas av en kroppsskada på grund av olycksfall. Om skadan skulle medföra bestående men så kan du få ersättning för medicinsk invaliditet som uppstått till följd av olycksfallet. Försäkringen kan också lämna ersättning för vissa kostnader i samband med olycksfallet, exempelvis kostnader för läkarvård, tandvård, förstörda kläder och resor till och från vårdinrättningar.

Med medicinsk invaliditet menas en varaktig nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga utan hänsyn till yrke, arbetsförhållanden, fritidsintressen eller dylikt. Ersättningen för medicinsk invaliditet lämnas med den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk invaliditet. Du kan även få ersättning för utseendemässiga följder av en olycksfallsskada, till exempel om skadan läker med ett framträdande ärr.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vid olycksfall har sjuk- och olycksfallsförsäkringen samma ersättningsposter som den fristående olycksfallsförsäkringen. Därutöver lämnar dock försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet på grund av sjukdom, exempelvis om du skulle få bestående men efter att ha insjuknat i cancer eller annan allvarlig sjukdom.

Sjukförsäkring

Om du skulle drabbas av en långvarig sjukdom påverkas oftast inkomsten varje månad negativt, då försäkringskassan bara ersätter löner upp till en viss gräns. Sensors sjukförsäkring ger dig ersättning för en del av det inkomstbortfall som sjukskrivningen oftast innebär. Ersättningen består av ett i förväg bestämt månadsbelopp. En grundförutsättning för ersättning är att du erhåller sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller liknande från Försäkringskassan. Om du är delvis sjukskriven så lämnas en andel av försäkringsbeloppet som motsvarar sjukskrivningsgraden. 

Livförsäkring

Om någon i familjen skulle avlida, så ska livförsäkringen hjälpa de efterlevande. Försäkringsbeloppet är samma som ersättningsbeloppet, har du valt att teckna en livförsäkring på 600 000 kr är det alltså den summan som dina anhöriga får om du dör. I första hand betalas ersättningen ut till din maka/make, registrerade partner eller sambo. Om sådan inte finns går ersättningen till dina barn. Om barn saknas går ersättningen till övriga arvingar enligt allmänna arvsordningen. Du kan dock ange att ersättningen ska betalas ut i en annan ordning, eller till andra personer, genom att registrera ett skriftligt förmånstagarförordnande. 

Barnolycksfallsförsäkring

Sensor Barnolycksfallsförsäkring gäller med samma omfattning som den ovan beskrivna olycksfallsförsäkringen och skyddar barnet dygnet runt, året om. Viktigt att veta är att även ekonomisk invaliditet ingår i försäkringen, så skulle barnets arbetsförmåga bli nedsatt efter ett olycksfall hjälper försäkringen till att kompensera inkomstbortfallet detta innebär.

Kritisk sjukdom

Om du tecknat någon av våra andra produkter ges du möjlighet att komplettera ditt skydd med tillägget Kritisk sjukdom. Försäkringen ger dig 50 000 kr i kontant ersättning om du blir diagnosticerad med en allvarlig sjukdom, som exempelvis cancer, MS, stroke eller hjärtinfarkt.

VILLKOR & FÖRKÖPSINFO

Produktvillkor Sensor Personförsäkring

Förköpsinformation Sensor Personförsäkring